Refundacje

Inwestor może do Zamknięcia Subskrypcji odstąpić od Umowy Inwestycyjnej i żądać zwrotu wpłaconej kwoty dofinansowania Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej Inwestor składa za pośrednictwem Serwisu do Projektodawcy i do wiadomości Usługodawcy.