Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego Crowdangels.pl


I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy crowdangels.pl jest prowadzony przez Crowdfunding Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 468772, NIP 5252558738, o kapitale zakładowym wynoszącym 408.150,00 złotych.

Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom platformy internetowej, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą ubiegać się o dofinansowywanie ich Projektów lub też udzielać dofinansowywania Projektów stworzonych przez innych Użytkowników.

Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Serwisu. 

Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązków Użytkownika wynikających z umów lub przepisów prawnych.

 

II.            DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1)            CJU – cena jednego Udziału,

2)            Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu,

3)            Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4)            Konto Użytkownika – przypisane do Użytkownika konto umożliwiające Pełny Dostęp do Serwisu,

5)            Ograniczony Dostęp do Serwisu – dostęp do ograniczonej treści i usług Serwisu niewymagający Rejestracji i zalogowania,

6)            Okres Subskrypcji –  z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.7., nie krótszy niż 30 (trzydzieści) i nie dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni okres, w którym Projekt jest prezentowany w Serwisie i w trakcie którego zbierana jest Wartość Projektu,

7)            Pełny Dostęp do Serwisu – dostęp do pełnej treści i usług Serwisu warunkowany przez dokonanie Rejestracji i zalogowania,

8)            Projekt – określony cel, o którego dofinansowanie Projektodawca ubiega się za pośrednictwem Serwisu,

9)            Projektodawca – Użytkownik publikujący w Serwisie Projekt,

10)         Regulamin – niniejszy regulamin,

11)         Rejestracja – dokonanie przez Użytkownika czynności określonych w punktach III.2.3. i III.2.5., równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą,

12)         Serwis – serwis internetowy crowdangels.pl,

13)         Udziały – oferowane Inwestorom w zamian za ich wsparcie udziały w kapitale zakładowym istniejącej lub przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zasadniczym przedmiotem działalności będzie realizacja Projektu,

14)         Umowa Inwestycyjna – umowa zawierana pomiędzy Projektodawcą a Inwestorem, regulująca zasady dofinansowania przez Inwestora określonego Projektu, w tym zasady na jakich nabędzie on udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizująca Projekt,

15)         Usługodawca – podmiot prowadzący Serwis, określony w punkcie I.,

16)         Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,

17)         Inwestor – Użytkownik udzielający dofinansowania Projektu,

18)         Wartość Projektu – wskazana przez Projektodawcę kwota dofinansowania Projektu, o której pozyskanie od Inwestorów Projektodawca ubiega się. Wartość Projektu może być określona jako jedna kwota dofinansowania lub też widełkowo z podaniem minimalnej i maksymalnej Wartości Projektu,

19)         19)    Zamknięcie Subskrypcji – nastąpienie pierwszej z następujących sytuacji: (i) zebranie za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – zebranie za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej maksymalnej Wartości Projektu), o ile Projektodawca tak postanowi lub (ii) upływ Okresu Subskrypcji, choćby całość Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – minimalna Wartość Projektu) nie została zebrana lub (iii) usunięcie Projektu z Serwisu przez Projektodawcę lub (iv) usunięcie Projektu z Serwisu w drodze decyzji Usługodawcy, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika należącego do Projektodawcy lub w przypadku stwierdzenia, iż dany Projekt narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawne, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich,

20)         Zawartość Serwisu – wszelkie treści umieszczone na stronach internetowych Serwisu.

 

III.          WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.            Dostęp do Serwisu.

1.1.        Korzystanie z Serwisu możliwe jest zarówno po Rejestracji i zalogowaniu (Pełny Dostęp do Serwisu) jak i bez dokonywania Rejestracji i zalogowania (Ograniczony Dostęp do Serwisu).

1.2.        Użytkownik posiadający Pełny Dostęp do Serwisu może korzystać z wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu oraz mieć dostęp do wszystkich treści publikowanych w Serwisie, z zastrzeżeniem że dostęp do części usług może być uzależniony od uiszczenia opłaty określonej w Cenniku lub uzupełnienia danych określonych w punkcie III.2.4.

1.3.        Użytkownik posiadający Ograniczony Dostęp do Serwisu może wyłącznie przeglądać ogólnodostępne treści publikowane na stronach Serwisu. Dostęp do niektórych treści oraz usług Serwisu możliwy jest po uzyskaniu Pełnego Dostępu do Serwisu.

2.            Rejestracja.

2.1.        Pełny Dostęp do Serwisu uzyskuje Użytkownik po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła. Zalogowanie do Serwisu jest możliwe po dokonaniu uprzedniej Rejestracji. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu Rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2.2.        Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania dalszych czynności w Serwisie, ani też wnoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Serwisu lub innych Użytkowników.

2.3.        Użytkownik w celu Rejestracji jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu podając następujące dane:

1)            adres e–mail,

2)            hasło do Konta Użytkownika,

3)            imię i nazwisko w przypadku Konsumentów lub firmę w przypadku pozostałych osób .

2.4.        Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może uzupełnić swój profil o dalsze dane. W celu korzystania z niektórych usług Serwisu może być wymagane podanie takich danych jak:

1)            adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku Konsumentów,

2)            adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numer REGON - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3)            adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numer REGON, nazwę i siedzibę sądu rejestrowego oraz numer pod którym przedsiębiorca został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorców innych, niż określony w punkcie 2 powyżej,

4)            numer telefonu.

2.5.        Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkowników, w szczególności poprzez weryfikację informacji podanych w trakcie Rejestracji w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

2.6.        Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji w formularzu rejestracyjnym i jego zatwierdzeniu na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji, wyraża wolę zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

2.7.        Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik oświadcza, że:

1)            zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje,

2)            przystępuje do korzystania z Serwisu dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki,

3)            dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

4)            wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

5)            wyraża zgodę na przetwarzanie, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), swoich danych osobowych w zakresie określonym w punkcie X.3., ,

6)            wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy i adres korespondencyjny (jeżeli zostanie podany) informacji systemowych, w tym powiadomień, wiadomości od Usługodawcy lub innych Użytkowników oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

2.8.        Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz do aktualizacji danych podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany. 

2.9.        Usługodawca może odmówić Rejestracji danego Użytkownika, a jeżeli Rejestracja została już dokona - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)            uzyskał wiadomość o nieprawdziwości podanych w toku Rejestracji danych lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności,

2)            cel Rejestracji lub sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

3)            działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich,

4)            Użytkownik dokonał uprzednio Rejestracji i zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została wypowiedziana przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,

5)            Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

2.10.      Użytkownik oraz Usługodawca (w przypadkach innych niż określone w punkcie III.2.9.) może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

2.11.      Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila zawierającego takie oświadczenie lub w formie pisemnej.

2.12.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta z chwilą rozwiązania umowy.

3.            Treści bezprawne.

Usługodawca w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4.            Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować:

1)            przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż … lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż … lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż …,

2)            włączoną obsługą Java Script,

3)            włączoną obsługą plików Cookies,

4)            aktywnym adresem e-mail.

 

IV.          DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

1.            Postanowienia ogólne.

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom platformy internetowej, za pośrednictwem której Projektodawcy mogą ubiegać się o dofinansowywanie ich Projektów, a Inwestorzy mogą udzielać dofinansowania Projektów stworzonych przez innych Użytkowników. W ramach usług Serwisu Użytkownicy posiadający Pełny Dostęp do Serwisu mogą również komentować Projekty, prowadzić dyskusję na forum Serwisu oraz udostępniać i przesyłać do innych Użytkowników informacje i dokumenty związane z przedmiotem działalności Serwisu.

2.            Projekty.

2.1.        Projektem jest określony cel, o którego dofinansowanie przez Inwestorów Projektodawca ubiega się za pośrednictwem Serwisu.

2.2.       W specyfikacji Projektu Projektodawca zobowiązany jest określić Wartość Projektu, CJU i liczbę Udziałów, które oferowane są Inwestorom w zamian za ich wsparcie. Jeżeli Wartość Projektu ustalono widełkowo, także liczba Udziałów powinna być ustalona w taki sposób. Projekt może być weryfikowany przez Usługodawcę, który może odmówić jego publikacji w Serwisie.

2.3.    Dofinansowanie Projektu polega na przelaniu przez Inwestora określonej kwoty pieniężnej stanowiącej wielokrotność CJU w zamian za objęcie określonej liczby Udziałów odpowiadającej ilorazowi wpłaconej przez Użytkownika kwoty dofinansowania Projektu i CJU, zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Kwota dofinansowania Projektu nie może być wyższa niż Wartość Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – nie może być wyższa niż maksymalna Wartości Projektu) pomniejszona o wcześniej wpłacone dofinansowania Projektu przez innych Inwestorów. Projektodawca może ustalić minimalną wysokość kwoty dofinansowania Projektu przez jednego Inwestora jako wartość stanowiącą wielokrotność CJU.

2.4.        Projektodawca publikując Projekt na stronie internetowej Serwisu składa wobec pozostałych Użytkowników Serwisu ofertę zawarcia Umowy Inwestycyjnej, której treść jest udostępniana w Serwisie. Oferta jest ważna w Okresie Subskrypcji. Projektodawca może do Zamknięcia Subskrypcji odwołać ofertę poprzez usunięcie Projektu z Serwisu.

2.5.    Do Zamknięcia Subskrypcji oferta może zostać zaakceptowana przez Użytkownika w całości lub w części. Akceptacja oferty następuje poprzez wpłatę środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej deklarowanej kwocie dofinansowania Projektu. O kolejności i skuteczności akceptacji ofert rozstrzyga zasada pierwszeństwa wpłat na rachunek bankowy dedykowany do ich zbierania, o którym mowa w punkcie IV.3.1. Za dzień wpłaty kwoty dofinansowania uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na tym rachunku bankowym. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.6. wpłata kwoty wyższej niż kwota dofinansowania Projektu skutkuje akceptacją oferty tylko w zakresie nieprzekraczającym kwoty dofinansowania Projektu, a pozostała część wpłaconej kwoty podlegać będzie zwrotowi.

2.6.        Zawarcie Umowy Inwestycyjnej następuje wraz z:

1)    akceptacją przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy Inwestycyjnej dostępnej w Serwisie dla danego Projektu i jej treści oraz

2)            dokonaniem wpłaty deklarowanej kwoty dofinansowania Projektu określonej przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany na stronie Projektu.

2.7.        Z chwilą zawarcia Umowy Inwestycyjnej Użytkownik staje się Inwestorem. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej, dokonaniu wpłaty deklarowanej kwoty dofinansowania Projektu oraz liczbie przysługujących w zamian za ta kwotę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt Inwestor zostanie powiadomiony za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej na adres przypisany do jego Konta Użytkownika. Zawierając Umowę Inwestycyjną z Projektodawcą Inwestor upoważnia Usługodawcę do przekazania Projektodawcy danych określonych w punktach III.2.3. i III.2.4.

2.8.        Usługodawca nie jest stroną Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna jest zawierana wyłącznie pomiędzy Projektodawcą a Użytkownikiem. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania stron Umowy Inwestycyjnej.

2.9.        Inwestor może do Zamknięcia Subskrypcji zwiększyć swoje dofinansowanie Projektu. W takim przypadku postanowienia punktów IV.2.3.-IV.2.8. stosuje się.

2.10.      Inwestor może do Zamknięcia Subskrypcji odstąpić od Umowy Inwestycyjnej i żądać zwrotu wpłaconej kwoty dofinansowania Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej Inwestor składa za pośrednictwem Serwisu do Projektodawcy i do wiadomości Usługodawcy.

2.11.    W przypadku (i) nieuzyskania przez Projektodawcę dofinansowania Projektu odpowiadającego Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – nieuzyskania minimalnej Wartości Projektu) do dnia Zamknięcia Subskrypcji lub (ii) usunięcia Projektu z Serwisu przez Projektodawcę lub (iii) usunięcia Projektu z Serwisu w drodze decyzji Usługodawcy, następuje odwołanie oferty Projektu. W takim przypadku zawarte Umowy Inwestycyjne ulegają rozwiązaniu, a kwoty wpłacone przez Inwestorów jako dofinansowanie Projektu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w punkcie IV.3.4.

2.12.      Akceptując Umowę Inwestycyjną Użytkownik przyjmuje do wiadomości w szczególności, że:

1)            Projekty podlegają prawom rynku i mogą nie przynieść żadnych zysków, przynieść je w wysokości mniejszej niż zakładana lub określana przez Projektodawcę lub też dofinansowanie Projektu może narazić Inwestora na uszczerbek majątkowych, w tym postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,

2)            wycofanie z Projektu po Zamknięciu Subskrypcji, w szczególności w drodze sprzedaży nabytych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt, może być utrudnione lub niemożliwe z uwagi na możliwy brak płynności tych udziałów na rynku, jak również może być równoznaczne z doznaniem uszczerbku majątkowego, w szczególności w postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,

3)            Projekty są inwestycjami z grupy wysokiego ryzyka, w szczególności z powodu ich charakteru (inwestycja w start-up’y lub spółki o krótkiej bądź żadnej historii działalności operacyjnej),

4)            Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powodzenie Projektów, za stan, działalność i perspektywy rozwoju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością realizujących Projekty, jak i nie jest zobowiązany do rekompensaty Użytkownikom żadnych szkód związanych z Projektem lub uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizującej Projekt.

3.            Wpłaty na Projekty

3.1.        Środki pieniężne stanowiące dofinansowanie Projektów są wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.

3.2.        Usługodawca może uzależnić wydanie zgromadzonych środków pieniężnych Projektodawcy lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt od przedstawienia określonych dokumentów lub ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Inwestorów o zwrot wpłaconych kwot dofinansowania Projektu powstających w wypadkach określonych w Regulaminie lub Umowie Inwestycyjnej.

3.3.    Usługodawca może po Zamknięciu Subskrypcji w przypadku zebrania za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – minimalnej Wartości Projektu), a przed przedstawieniem wymaganych dokumentów przez Projektodawcę wypłacić mu część zgromadzonych środków tytułem zaliczki na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem procesu wydawania Udziałów Inwestorom lub związanych z realizacją Projektu.

3.4.    Projektodawca jest zobowiązany zwrócić wpłacone przez Inwestorów kwoty dofinansowania, pomniejszone o koszty ich przekazania Inwestorom, w przypadku, gdy Umowa Inwestycyjna tak stanowi. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.6., w terminie dwóch tygodni od Zamknięcia Subskrypcji Projektodawca jest zobowiązany również do zwrotu Użytkownikom (w tym Inwestorom) wpłaconych przez nich kwot przekraczających kwoty dofinansowania Projektu. Jeżeli kwota podlegająca zwrotowi znajduje się na rachunku bankowym Usługodawcy, Projektodawca nieodwołalnie upoważnia Usługodawcę do wydania tej kwoty Użytkownikom (w tym Inwestorom) w przypadku, gdy Umowa Inwestycyjna lub Regulamin tak stanowi.

4.            Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników

4.1.        Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, przepisy prawne, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

4.2.        W szczególności Użytkownik nie może bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów:

1)            naruszać praw własności intelektualnej przysługujących innym Użytkownikom, Usługodawcy lub osobom trzecim,

2)            rozpowszechniać nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji o sobie lub innych osobach,

3)            umieszczać w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, naruszających w jakikolwiek sposób prywatność innych osób lub z innego powodu niedozwolonych,

4)            przesyłać w sposób niezgodny z przepisami informacji handlowej lub spamu,

5)            ingerować w działalność lub funkcjonowanie Serwisu, , baz danych i systemów teleinformatycznych, m.in. poprzez przesyłanie wirusów.

4.3.        Użytkownik akceptuje, iż korzystanie z niektórych usług Serwisu wymaga zalogowania i ujawnienia pozostałym Użytkownikom Serwisu danych osobowych Użytkownika.

4.4.        Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania udostępnionych mu danych identyfikujących innych Użytkowników w celach innych niż związane z Projektem, w związku z którym dane te zostały mu przekazane.

5.            Pozostałe zobowiązania Projektodawców i Inwestorów.

Zobowiązania Projektodawcy wobec Usługodawcy może określać odrębna umowa. Zobowiązania Projektodawcy wobec Inwestora i zobowiązania Inwestora wobec Projektodawcy określa Umowa Inwestycyjna.

6.    Zamknięcie Subskrypcji wskutek zebrania Wartości Projektu


    W przypadku, gdy wpłacone przez Użytkowników (w tym Inwestorów) środki pieniężne przekraczają Wartość Projektu (a w przypadku widełkowego jej ustalenia – przekraczają minimalną Wartość Projektu), Projektodawca może postanowić o Zamknięciu Subskrypcji. Zamknięcie Subskrypcji następuje z chwilą publikacji informacji w Serwisie.


7.    Przedłużenie Okresu Subskrypcji


7.1.    Za zgodą Usługodawcy i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji, Projektodawca może za zgodą Usługodawcy postanowić, iż do Zamknięcia Subskrypcji nie dochodzi wskutek upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji. W takim przypadku, Projektodawca powinien wydłużyć Okres Subskrypcji i opublikować stosowną informację za pośrednictwem Serwisu.


7.2.    W przypadku, gdy przed upływem pierwotnego Okresu Subskrypcji zebrano kwotę dofinansowania odpowiadającą Wartości Projektu (a w przypadku widełkowego jej ustalenia – odpowiadającą maksymalnej Wartości Projektu), warunkami dopuszczalności przedłużenia Okresu Subskrypcji zgodnie z postanowieniami punktu IV.7.1. są także:


1)    określenie przez Projektodawcę nowej Wartości Projektu, wyższej od poprzedniej (w przypadku widełkowego jej ustalenia – wyższej od maksymalnej Wartości Projektu) oraz


2)    zwiększenie liczby Udziałów, które oferowane są Inwestorom w zamian za ich wsparcie. 


7.3.    Dodatkowa pula Udziałów, o której mowa w punkcie IV.7.1.2) zostanie w pierwszej kolejności przydzielona Użytkownikom, którzy wpłacili już środki pieniężne. Wskutek przydziału Udziałów tym Użytkownikom dochodzi do zawarcia Umowy Inwestycyjnej pomiędzy każdym z nich a Projektodawcą. 


7.4.    Dla uniknięcia wątpliwości:


1)    w przypadku określonym w punkcie IV.7.2. zmiana Wartości Projektu nie wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy Inwestycyjnej, Użytkownicy mogą dofinansowywać Projekt, a Inwestorzy zwiększyć swoje dofinansowanie Projektu,


2)    w przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji Inwestor może odstąpić od Umowy Inwestycyjnej także w okresie przedłużonego Okresu Subskrypcji.


7.5.    Jeżeli Projektodawca opublikuje informację o przedłużeniu Okresu Subskrypcji (w wypadku określonym w punkcie IV.7.2. wraz z informacją o nowej Wartości Projektu i liczbie dodatkowych Udziałów) w terminie7 (siedmiu) dni od chwili upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji, tak przedłużony Okres Subskrypcji poczytuje się za nieprzerwany, a wszelkie działania Projektodawcy i Użytkowników (w tym Inwestorów) w okresie tych 7 (siedmiu) dni wywierają wszelkie skutki prawne przewidziane w Regulaminie.


7.6.    Przedłużenie Okresu Subskrypcji na zasadach określonych powyżej może być ponawiane. Łączna długość Okresu Subskrypcji, z uwzględnieniem jego przedłużenia lub kolejnych przedłużeń, nie może przekraczać 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty publikacji Projektu w Serwisie.

 

V.           ZAWARTOŚĆ SERWISU

1.            Postanowienia ogólne.

Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż Zawartość Serwisu lub poszczególne jej części mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy, innym Użytkownikom lub osobom trzecim. Użytkownik powinien przestrzegać przepisów prawnych dotyczących Zawartości Serwisu i nie naruszać praw osób trzecich dotyczących Zawartości Serwisu lub poszczególnych jej części.

2.            Licencje.

2.1.        Usługodawca przyznaje każdemu z Użytkowników niewyłączną, nieodpłatną, nieprzenoszalną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję na używanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, Zawartości Serwisu dla celów niekomercyjnych, w szczególności nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika. Komercyjne wykorzystanie Zawartości Serwisu jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy i podmiotu posiadającego prawa własności intelektualnej do Zawartości Serwisu.

2.2.        Przez zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub poprzez korzystanie z Serwisu bez Rejestracji, Użytkownik udziela Usługodawcy niezbędnej dla działania Serwisu, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

1)            używanie, utrwalanie, usuwanie, modyfikowanie i edytowanie – w tym tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,

2)            trwałe lub czasowe wytwarzanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3)            publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- treści wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników, a w szczególności w zakresie znaków towarowych, znaków handlowych, sloganów, logo, firm lub nazw przedsiębiorstw, opisów Projektów i ich dokumentacji, komentarzy i innych wpisów na forum Serwisu. Usługodawca może udzielać sublicencji.

2.3.        Licencje udzielone Usługodawcy nie wygasają wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ani poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Licencje udzielone przez Usługodawcę wygasają wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.

3.            Moderacja treści wprowadzanych do Serwisu

Usługodawca jest uprawniony do moderowania treści wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników, w tym ich edytowania lub usuwania, w szczególności w przypadku umieszczania w Serwisie treści:

1)            niezgodnych z zasadami funkcjonowania Serwisu, zawierających elementy zabronione przez prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje (w szczególności treści o charakterze pornograficznym, nawoływania do przemocy, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia) lub w jakikolwiek inny sposób naruszających interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników,

2)            zawierających przekleństwa, wulgaryzmy lub inne zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe,

3)            niewłaściwie wyedytowanych, w szczególności zawierających błędy ortograficzne, gramatyczne, niezawierających znaków interpunkcyjnych lub pisanych wyłącznie lub w dużej mierze dużymi literami,

4)            merytorycznie niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Projektami,

5)            zawierających linki do innych stron internetowych, reklamy, formy agitacji politycznej lub promocję akcji społecznych niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Projektami,

6)            o charakterze prywatnej dyskusji między dwoma lub więcej Użytkownikami,

7)            naruszających inne normy zwyczajowe obowiązujące osoby korzystające z Internetu.

 

VI.          OPŁATY

Rejestracja jak i korzystanie z części usług Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie z niektórych usług Serwisu może być odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik oraz regulaminy podmiotów pośredniczących w przekazywaniu płatności dokonywanych przez Użytkowników.

Użytkownik może uiścić opłatę za pomocą przelewu bankowego, karty kredytowej, systemu płatności PayPal.pl oraz Transferuj.pl

Użytkownik wpłacający kwotę dofinansowania Projektu może być dodatkowo obciążony kosztami jej transferu w zależności od wybranej przez niego opcji płatności.

Inwestor, na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, może być obciążony kosztami objęcia udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt oraz pozostałymi kosztami związanymi z dofinansowaniem Projektu.

 

VII.         UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, liczy się od dnia jej zawarcia.

W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa ta uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zasady odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej określa ta umowa.

 

VIII.       REKLAMACJE

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu usług. Reklamacja polega na zgłoszeniu Usługodawcy informacji o zaistniałej nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego na adres siedziby Usługodawcy.

Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca ustosunkuje się do niej w ciągu 14 (czternastu) dni i poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, a w razie braku adresu e-mail – na adres korespondencyjny Użytkownika.

 

IX.          WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1)            działania osób trzecich (także Użytkowników), w tym treści umieszczane przez nich w Serwisie,

2)            szkody powstałe w skutek nienależytego wykonania zobowiązań przez Projektodawcę lub Inwestora,

3)            szkody poniesione przez Projektodawcę lub Inwestora w związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej, w tym w szczególności za szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Projektu, nieosiągnięcia zamierzonych korzyści z Projektu, likwidacji lub upadłości spółki mającej realizować Projekt,

4)            szkody powstałe w skutek siły wyższej.

 

X.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.            Zasady Ogólne.

1.1.        Dokonując Rejestracji Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla działalności Serwisu. 

1.2.        Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2.            Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

2.1.        Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawnych, a w szczególności do:

1)            wglądu do danych osobowych,

2)            żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

3)            uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

2.2.        Użytkownik korzystając z prawa do kontroli przetwarzania jego danych osobowych może wszelkie pytania, wnioski lub żądania przesyłać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podając swoje imię i nazwisko lub firmę oraz treść pytania, wniosku lub żądania.

2.3.        Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych z baz Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.4         Szczegółowe zasady  przetwarzania danych osobowych Użytkowników może określać Polityka Prywatności.

3.            Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim i ich przetwarzanie przez nie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych przedsiębiorcy pośredniczącemu w transakcjach płatniczych, operatorom pocztowym i kurierskim oraz Projektodawcy. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę jego danych osobowych także innym podmiotom w celach marketingowych, badania rynku, możliwości bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w związku ze stworzonymi lub wspieranymi przez niego Projektami.

 

XI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

2.            Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.

3.            Klauzula prorogacyjna

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu z wyłączeniem Umów Inwestycyjnych, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.            Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w chwili publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień zdań następujących.
O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy posiadający Pełny Dostęp do Serwisu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania powiadomienia. W odniesieniu do takich Użytkowników zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia lub z chwilą pierwszego ich zalogowania do Serwisu po publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie.


Treść regulaminu została przygotowana przez specjalistów z  Addventure